မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကိုဗစ္ကီ။ ငါလက်ထပ်ဘယ်တော့မှဟိန္ဒူအဖြူအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါလိုလူကိုခရီးဦးကြို၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါကွဲကွာခြားအိန္ဒိယအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါလိုလူကိုခရီးဦးကြို၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါလက်ထပ်ဘယ်တော့မှ၊အရှေ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါကွဲကွာဘုရားအိန္ဒိယကအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါ တွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါဘယ်တော့မှအိမ်ထောင်သည်ခရစ်ယာန်အိန္ဒိယအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါလိုလူကိုခရီးဦးကြို၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါလက်ထပ်ဘယ်တော့မှ၊အရှေ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါလက်ထပ်ဘယ်တော့မှ၊အရှေ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါလက်ထပ်ဘယ်တော့မှမြတ္စအိန္ဒိယအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါလိုလူကိုခရီးဦးကြို၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါကွဲကွာ၊အရှေ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကိုယောဟန်ဖြစ်၏။ ငါကွဲကွာခြားအိန္ဒိယအမျိုးသမီးမပါဘဲကလေးတွေမှနိုင်း၊ပြည်နယ်၏တမီးလ်နာဒူး၊အိႏိၵယ။ ယခုငါရှာနေတာပါအသစ်ဆက်ဆံရေး။ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ချစ်လျှင်ငါ့အသက်ကို၏။

About