။ အိပ်မက်အလိုမက်၊အသွားအဘယ်မှာရှိသင်သွားချင်တဲ့၊ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တစ်ဦးတည်းသာအသက်နှင့်တဦးအခွင့်ပြုပါရန်။

About